Danh mục Minh chứng

Danh sách các minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Xem chi tiết

Tải báo cáo

Báo cáo tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của khoa CNTP – trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tải về