Danh mục Minh chứng

Danh sách các minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Xem chi tiết

Tải Báo Cáo

Báo cáo tự đánh giá phục vụ cho công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của khoa CNTY

Tải về