Mai Anh Thơ

Trưởng phòng

Võ Ngàn Thơ

Phó Trưởng phòng

Tổ Đảm bảo Chất lượng

Trần Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

Võ Minh Mẫn

Chuyên viên – Chủ tịch Công đoàn

Tổ Khảo thí

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên – Thư ký

Đoàn Ngọc Thuận

Chuyên viên

Bùi Thị Hải

Chuyên viên