Thời gian đón đoàn đánh giá ngoài
AUN-QA và VNUHCM-CEA

 • Khảo sát sơ bộ

  Khảo sát sơ bộ, đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA. Gồm Khoa CNTY (Chương trình Bác sĩ Thú y) và Khoa CNTP (Chương trình Công nghệ thực phẩm tiên tiến)

 • Khảo sát sơ bộ

  Khảo sát sơ bộ, đánh giá cấp cơ sở theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) bởi đoàn chuyên gia đến từ VNUHCM-CEA và tất cả các đơn vị trong nhà trường.

 • Khảo sát sơ bộ

  Khảo sát sơ bộ, đánh giá cấp cơ sở theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) bởi đoàn chuyên gia đến từ VNUHCM-CEA tại Phân hiệu Ninh Thuận.

 • Khảo sát sơ bộ

  Khảo sát sơ bộ, đánh giá cấp cơ sở theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) bởi đoàn chuyên gia đến từ VNUHCM-CEA tại Phân hiệu Gia Lai.

 • Khảo sát chính thức

  Khảo sát chính thức, đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA. Gồm Khoa CNTY (Chương trình Bác sĩ Thú y) và Khoa CNTP (Chương trình Công nghệ thực phẩm tiên tiến) bởi đoàn chuyên gia AUN-QA đến từ các quốc gia trong khu vực thực hiện.

 • Khảo sát chính thức

  Khảo sát chính thức, đánh giá cấp cơ sở theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) bởi đoàn chuyên gia đến từ VNUHCM-CEA thực hiện.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Đánh giá Cấp cơ sở

Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá 2017

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Đánh giá Chương trình đào tạo

Công nghệ thực phẩm tiên tiến

Đánh giá Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm tiên tiến

Khoa Chăn nuôi Thú y

Đánh giá Chương trình đào tạo

Bác sĩ Thú y

Đánh giá Chương trình đào tạo Bác sĩ Thú y