Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2016-2017
Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2016-2017
  • Biểu mẫu xây dựng ngân hàng đề thi: tải file
  • Hướng dẫn trộn đề thi: tải file
  • Hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi: tải file
  • Mẫu phiếu trả lời Trắc nghiệp kết thúc học phần: tải file
  • Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi: tải file