Chỉ thị 46 về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
  • Đơn vị ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Ký hiệu: 46/2008/CT-BGDĐT
  • Người ký: Bành Tiến Long
  • Ngày ký: 05.08.2008
  • Tải văn bản
Chithi46