Công văn 564 về việc Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
  • Đơn vị ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
  • Ký hiệu: 564/KTKĐCLGD
  • Người ký: Nguyễn An Ninh
  • Ngày ký: 09.06.2008
  • Tải văn bản
CV564HuongdanTDGtruongDH